Newsletter
Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje ze świata transportu!

Wasza aktywność

USER IMG

certyfikat dodał wpis w katalogu firm: Certyfikat Kompetencji

USER IMG

JakiA dodał wpis w katalogu firm: Busy do Anglii angliabus.pl

USER IMG

cpn77.pl dodał ogłoszenie w giełdzie: PSYCHOTECHNIKA - badania kierowców

USER IMG

KARENA S.A. dodał ofertę pracy: Przewoźnik

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Hotel i Restauracja U Jacka
32-765 Rzezawa, Jodłówka

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

KFC przy Rondzie Ofiar Katynia
ul. Josepha Conrada 83
Kraków

Ocen: 1  Ocena: 3  na 5

Bar Mleczny
al. Róż
Kraków

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Hotel Planeta Centrum Rozrywkowo-Konferencyjne
ul. Pomianowska 2B
32-800 Brzesko

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Motel Pod Dębem.
Zagórze 4
32 005 Niepołomice

Ocen: 1  Ocena: 3  na 5

Bristol
Krakowska 9
Tarnów

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Lotos Kapelanka
Kapelanka 14
Kraków

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

BP przy Rondzie Ofiar Katynia
Josepha Conrada 81
kraków

Ocen: 0  Ocena: 0  na 5

Stacja Paliw O-T
ul. Główna 114
Częstochowa

Ocen: 1  Ocena: 5  na 5

Freightlink PL
Chorley Road
Preston

Ocen: 1  Ocena: 4  na 5

Nevada
66-233 Poźrzadło

Regulamin

REGULAMIN serwisu internetowego www.transport-polska.pl

 

CZĘŚĆ I ZAKRES NORMOWANIA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, a w szczególności zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.transport-polska.pl (Serwis) i korzystania z niego przez Użytkowników, a także prawa oraz obowiązki Administratora i Użytkowników Serwisu. Regulamin określa również zasady przetwarzania danych osobowych, danych eksploatacyjnych oraz innych danych Użytkowników (Regulamin).

 

CZĘŚĆ II POJĘCIA

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem internetowym www.transport-polska.pl;

b. Administrator – podmiot prowadzący Serwis i świadczący Usługę – 4PL  Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 5/201, 30-134 Kraków

c. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która przeszła procedurę Rejestracji i otrzymała Konto;

d. Gość – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która nie przeszła procedury Rejestracji;

e. Konto – otrzymane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji wyodrębnione i chronione hasłem miejsce w Serwisie wraz z narzędziami umożliwiającymi Użytkownikowi wprowadzanie oraz zarządzanie Danymi;

f. Login- adres mailowy, na jaki zarejestrowane jest konto Użytkownika;

g. Nick– przybrana przez Użytkownika nazwa, w tym również pseudonim, pod którą korzysta z Serwisu i Usługi;

h. Hasło- ciąg co najmniej 4 znaków zabezpieczających dane konto Użytkownika;

i. Dane – wszelkie pliki, wyrażenia słowne oraz inne elementy przekazu teleinformatycznego;

j. Dane o bezprawnym charakterze – Dane wykorzystane z naruszeniem, lub naruszające dobra prawnie chronione, a w szczególności wykorzystane z naruszeniem prawa autorskiego oraz naruszające dobra osobiste osób trzecich;

k. Niedozwolone Korzystanie – korzystanie przez z Serwisu, lub Usługi z naruszeniem Regulaminu, lub obowiązujących przepisów.

 

CZĘŚĆ III USŁUGA

3. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników i Gości usługę udostępniania zasobów Serwisu polegającą na przechowywaniu Danych przesłanych przez Użytkowników i odbieranych przez Użytkowników oraz Gości (Usługa).

4. Usługa świadczona jest w celu dokumentacji miejsc, rzeczy oraz zjawisk społecznych na przestrzeni lat oraz w celu prowadzenia dyskusji i analiz zmian rzeczywistości społecznej na przestrzeni lat. Usługa może być wykorzystywana przez Użytkowników oraz Gości jedynie w celu określonym w zdaniu poprzednim.

5. Technicznymi warunkami korzystania z Usługi są:

a. dysponowanie urządzeniami i programami umożliwiającymi korzystanie z sieci internetowej, a w tym umożliwiającymi dostęp, przeglądanie jej zasobów oraz przesyłanie i odbieranie danych;

b. posiadanie poczty elektronicznej;

c. włączona funkcja obsługi plików cookies;

d. włączona obsługa języka JavaScript w przeglądarce;

e. posiadanie zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player.

6. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Usługi są:

a. możliwość pozyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do Konta, w szczególności w wyniku zastosowania programów i urządzeń szpiegujących;

b. możliwość ingerencji osób nieuprawnionych (hakerów) w przechowywane Dane;

c. możliwość utraty Danych wprowadzonych do systemu w wyniku nieprawidłowego korzystania, lub Niedozwolonego Korzystania z Serwisu lub nieuprawnionej działalności osób niepowołanych;

d. możliwość utraty Danych wprowadzonych do systemu spowodowanych awariami sprzętu (serwera) oraz brak możliwości korzystania z Usługi w trakcie trwania awarii;

7. w związku z korzystaniem przez Użytkowników i Gości z Usługi Administrator wprowadza do systemu teleinformatycznego Użytkowników oraz Gości następujące dane i programy:

a. dane pochodzące z serwisu Google Maps;

b. zdjęcia i grafikę w postaci plików graficznych;

c filmy pochodzące z serwisu YouTube

 

CZĘŚĆ IV KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

8. Korzystanie przez Użytkowników z Usługi, polegające na przesyłaniu i odbieraniu Danych, jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się na podstawie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną (Umowa). Użytkownicy przesyłają Dane do Serwisu celem ich przechowania oraz umożliwienia innym Użytkownikom oraz Gościom odbierania przechowywanych Danych. Administrator jest uprawniony do usunięcia Danych, a w szczególności zdjęć niezgodnych z profilem portalu.

9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą Rejestracji Użytkownika. Jedna osoba może być zarejestrowana wyłącznie jako jeden Użytkownik.

10. Rejestracja Użytkownika:

a. odbywa się na stronie internetowej Serwisu (umożliwia jednak skorzystanie ze swojego konta w serwisie facebook.com – tzw. szybka rejestracja);

b. jest technicznie możliwa jedynie po udostępnieniu Użytkownikowi Regulaminu;

c. wymaga podania, zgodnie z rzeczywistością, i przesłania do Administratora co najmniej adresu poczty elektronicznej;

d. umożliwia korzystanie z Usługi z wykorzystaniem pseudonimu;

e. obejmuje procedurę weryfikacji danych, wskazanych w pkt 10 lit. c Regulaminu, polegającą na wysłaniu na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej informacji z linkiem, którego aktywacja (kliknięcie) zakończy procedurę rejestracji; Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od weryfikacji danych osobowych dokonanej w inny sposób.

11. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, iż:

a. nieodpłatnie upoważnia Administratora do umożliwienia innym Użytkownikom oraz Gościom odbierania przesłanych przez siebie Danych;

b. nieodpłatnie udziela Administratorowi, przez czas obowiązywania Umowy, niewyłącznej licencji na korzystanie z Danych będących przedmiotem prawa autorskiego na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie wynikającym z właściwości Usługi oraz w zakresie wynikającym z działalności i promocji Serwisu wraz z prawem udzielania sublicencji;

c. nieodpłatnie zezwala innym Użytkownikom oraz Gościom na odbieranie przesłanych przez siebie Danych;

d. przesyłane przez niego Dane nie naruszają dóbr prawnie chronionych osób trzecich, a w szczególności nie naruszają praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich oraz iż przesłane przez niego dane osobowe, o których mowa w pkt 10 lit. c Regulaminu są prawdziwe;

e. zobowiązuje się uwolnić Administratora od ewentualnej odpowiedzialności związanej z przechowywaniem przesłanych przez siebie Danych, a w szczególności zobowiązuje złożyć stosowne oświadczenie, dokonać stosownej czynności, albo zapłacić stosowną sumę;

f. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora, na adres poczty elektronicznej, informacji dotyczących funkcjonowania oraz obsługi technicznej Serwisu i korzystania z Usługi;

g. wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.), danych osobowych, eksploatacyjnych oraz innych przekazanych danych;

h. wyraża zgodę na przetwarzanie danych (innych niż dane osobowe wskazane w pkt 29 Regulaminu) do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usługi;

i. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu promocji (marketingu) produktów i firm oraz wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora, na adres poczty elektronicznej wpisanej do bazy newslettera, informacji handlowych;

j. wyraża zgodę na przechowywanie swojego adresu mailowego, wpisanego do bazy newsletterowej na serwerze innego podmiotu;

k. zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie zgodnie z ich celem;

l. zobowiązuje się nie rozsyłać informacji handlowej, nie uprawiać działalności handlowej, reklamowej i promocyjnej z wykorzystaniem możliwości dostępnych w Serwisie;

l. zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim hasła umożliwiającego dostęp do Konta i korzystanie z Serwisu;

m. zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zapisów Regulaminu.

n. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie Danych w mediach, a w szczególności w prasie, przez Użytkowników i Gości, na zasadach określonych w Części XII Regulaminu.

12. Uzyskanie dostępu do Konta wymaga podania Loginu oraz hasła bądź kliknięcia w przycisk Facebook. Hasło nie jest pokazywane na ekranie lub wydrukach w postaci otwartego tekstu, ani nie może być przesyłane przez sieć otwartym tekstem.

 

CZĘŚĆ V KORZYSTANIE z USŁUGI PRZEZ GOŚCI

13. Korzystanie z Usługi przez Gości, polegające na odbieraniu Danych, jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga przejścia procedury rejestracji.

14. Goście nie dysponują techniczną możliwością przesyłania wszystkich Danych dostępnych dla Użytkowników.

 

CZĘŚĆ VI ZAKAZ WPROWADZANIA DO SERWISU DANYCH o BEZPRAWNYM CHARAKTERZE

15. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Danych mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego z naruszeniem praw autorskich, a w szczególności bez zezwolenia osoby uprawnionej z tytułu majątkowych praw autorskich, lub poza zakresem zezwolenia.

16. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Danych mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności Danych obejmujących wizerunek osób trzecich, bez ich zgody.

17. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, lub zasady współżycia społecznego, a w szczególności Danych obejmujących groźby bezprawne lub wyrazy powszechnie uznane za obraźliwe, lub nieprzyzwoite, propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści, dyskryminacji, lub znieważających grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości, płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, lub orientacji seksualnej.

18. Naruszenie zakazów określonych od pkt 15 do pkt 17 Regulaminu może stanowić podstawę zablokowania możliwości korzystania z Serwisu oraz podstawę wypowiedzenia Umowy przez Administratora, jak również może być powodem wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego na podstawie odrębnych przepisów.

 

CZĘŚĆ VII ZGŁOSZENIE DANYCH o BEZPRAWNYM CHARAKTERZE

19. Każdy może zgłosić Administratorowi, iż w Serwisie przechowywane są Dane o bezprawnym charakterze. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie i przesłanie do Administratora formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu (Zgłoś nadużycie ).

20. W razie otrzymania Zgłoszenia, Administrator uprawniony jest do czasowego zablokowania możliwości odbierania Danych, których dotyczy Zgłoszenie.

21. O Zgłoszeniu powiadamiany jest Użytkownik, który przesłał Dane objęte Zgłoszeniem i który jest uprawniony do złożenia Administratorowi wyjaśnień (Wyjaśnienia).

22. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia, lub wiarygodnej wiadomości, albo wiarygodnego Zgłoszenia o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, a także w razie nieotrzymania Wyjaśnień, Administrator niezwłocznie zablokuje możliwość odbierania Danych, których dotyczy zawiadomienie, wiadomość, lub Zgłoszenie i jest uprawniony do ich usunięcia z Serwisu.

CZĘŚĆ VIII WYPOWIEDZENIE UMOWY i USUNIĘCIE KONTA i DANYCH

23. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Wypowiedzenie Umowy skutkuje usunięciem Konta oraz przechowywanych Danych.

24. Administrator może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w szczególności w razie:

a. uzyskania urzędowego zawiadomienia, wiarygodnej wiadomości, albo wiarygodnego Zgłoszenia o przesłaniu przez Użytkownika Danych o bezprawnym charakterze lub bezprawnej działalności z nimi związanej, a także w razie nieotrzymania Wyjaśnień;

b. uzyskania wiarygodnej informacji, iż dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji, lub później zmodyfikowane są niezgodne z rzeczywistością;

c. stwierdzenia Niedozwolonego Korzystania;

d. podjęcia przez Użytkownika działalności konkurencyjnej, lub godzącej w dobre imię Administratora, lub markę Serwisu;

e. podjęcia przez Użytkownika czynności mogących destabilizować techniczne działanie Serwisu, lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, lub Gości;

25. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora następuje przez przesłanie zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika i usunięcie Konta wraz z przechowywanymi Danymi.

26. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika wymaga wysłania żądania usunięcia Konta na adres admin@transport-polska.pl. Ta operacja zostanie zrealizowana w przeciągu 5 dni roboczych.

27. Ponowna rejestracja osoby, która dopuściła się Niedozwolonego Korzystania wymaga zgody Administratora.

 

CZĘŚĆ IX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

28. Administratorem danych osobowych jest 4PL International Logistics Provider Sp. z o.o. Ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.

29. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe podane przez Użytkownika:

a. nazwisko i imiona;

b. adresy elektroniczne;

30. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi i Serwisu (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 29 Regulaminu;

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu i Usługi.

31. Administrator udziela informacji o danych, o których mowa w pkt 29 i pkt 30 Regulaminu, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

32. Za zgodą Użytkowników Administrator może przetwarzać inne dane niż wskazane w pkt 29 Regulaminu do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usługi.

33. Po zakończeniu korzystania z Usługi i Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe i dane eksploatacyjne, które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności Niedozwolonego Korzystania z Usługi i Serwisu.

34. w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o Niedozwolonym Korzystaniu z Usługi lub Serwisu, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

35. Na zasadach przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania – w tym należy przejść procedurę dostępną na stronie internetowej Serwisu.

36. Żądanie usunięcia danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Administratora, lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy.

37. Środkiem technicznym Serwisu zapobiegającym pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Użytkowników jest zapewnienie autoryzacji przy każdorazowym dostępie do Kont Użytkowników.

 

CZĘŚĆ X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

38. Użytkownik oraz Gość mogą złożyć reklamację dotyczącą wykonania Usługi wysyłając Administratorowi zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem (Reklamacja).

39. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, jednak jeśli ze względu na charakter zastrzeżeń zawartych w Reklamacji zachodzić będzie konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień, lub informacji od osób trzecich, albo podjęcia dodatkowych czynności, Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 2 miesięcy.

40. Reklamacja nie zawierająca uzasadnienia, albo dotycząca czasowej niemożliwości korzystania z Serwisu (za wyjątkiem niemożliwości wypowiedzenia Umowy), albo wynikająca z niedostatecznej znajomości Regulaminu, nie będzie rozpatrywana.

41. Reklamacja oraz informacja o sposobie jej rozpatrzenia może być przekazana na adres poczty elektronicznej Administratora, Użytkownika i Gościa.

 

CZĘŚĆ XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

42. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu, lub korzystaniu z Serwisu oraz za utratę przechowywanych Danych, będące skutkiem siły wyższej, awarii sieci lub sprzętu, bezprawnych działań osób trzecich, remontów i konserwacji, a także zmian funkcjonowania Serwisu.

43. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Niedozwolone Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i Usługi.

44. Treści, a w tym poglądy, opinie, informacje i utwory objęte Danymi nie są w żaden sposób wyrażane ani rozpowszechniane przez Administratora.

45. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za czynności podjęte w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia, lub wiarygodnej wiadomości, albo wiarygodnego Zgłoszenia o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności Użytkownika.

 

CZĘŚĆ XII WYKORZYSTANIE DANYCH W MEDIACH

46. Dane przesłane przez Użytkowników mogą być pobierane celem wykorzystania w mediach.

47. Administrator nie jest pośrednikiem, ani stroną umowy między osobą uprawnioną z tytułu majątkowych praw autorskich, a podmiotem korzystającym z Danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem żadnej ze stron umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, dóbr osobistych i innych praw osób trzecich. Administrator wskazuje, iż korzystanie z Danych winno się odbyć z poszanowaniem przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 ze zm).

48. Korzystający z Danych w mediach zobowiązany jest oznaczyć źródło pozyskania Danych przez umieszczenie adnotacji: „źródło: www.transport-polska.pl”.

 

CZĘŚĆ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

49. Jednolity tekst Regulaminu jest stale dostępny na stronie internetowej Serwisu.

50. Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy są związani zmianami w Regulaminie jeśli nie wypowiedzieli Umowy niezwłocznie po opublikowaniu zmian Regulaminu.

51. W sprawach nieuregulowanych, do Usługi, Umowy i Serwisu stosuje się przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.